Haukkavaara

  Tarkempi kuvaus

  Lähteenä käytetty Iivar Kemppisen kirjoittamaa teosta
  Hiitolan kylähistoria (Hiitola-säätiö 1972), s. 123-133 Hiitolan pitäjäsivuille toimittanut Anna-Kaisa Huuhka, 21.05.2001


  Haukkavaaran kylä sijaitsi aivan pitäjän sekä maantieteellisen että taloudellisen ja liike-elämän keskustan, aseman seudun, vieressä. Kylä oli luoteesta kaakkoon Kokkolanjoen [Hiitolanjoen] suuntaan pitkulainen ja rajoittui kaakossa Ivankoskeen ja luoteessa Kuoksjärven kylään. Lounaassa olivat Haukkavaaran rajalla Hännilän ja Raivattalan kylät ja koilisessa Yläkokkolan, Tiuralan ja Pohjiin kylien salopalstat sekä niiden takana Unkolan ja Mustolan kylät. Kylän pituus luoteesta kaakkoon oli noin 6 km.

  Vaikka Haukkavaara oli pitkittäissuuntaisesti Kokkolanjoen laaksossa , kulki joki suurimmalta osalta kylän ulkopuolella, ja hedelmällinen jokivarsi oli lohkottu isossa jaossa rantakylien salopalstoiksi. Vanhat haukkavaaralaiset tietävät kertoa, mistä syystä jokivarsi jäi saamatta: Kun kylän tilusten No:5 oli saatu lohkaistuksi, niin linjanveto oli pysäytetty ja maanmittari vaati härkämullia jatkaakseen edelleen siten, että tilukset ulottuisivat jokeen asti. Kun sitä ei annettu, maanmittari katkaisi seuraavat tilukset jo jokivarsitasangon reunaan ja niin jäivät paksupintaiset maat kylän ulkopuolelle. Myöhemmin Haukkavaaralaiset sitten lunastelivat näitä haluttuja alueita kalliilla hinnalla salopalstojen omistajilta pienten peltojensa lisämaiksi.

  Lisäksi on pantava merkille, että haukkavaaralaisilla ei ollut liioin missään salopalstoja, joten metsäalatkin jäivät pieneksi. Kun metsät lisäksi oli menneiden sukupolvien aikana useaan kertaan kaskettu,ei arvometsiä juuri ollut, oli vain kotitarvepuustoa. Haukkavaaran talollisetkin säästivät metsiään siten , että he toivat läheheisiltä sahoilta rimoja ja pintoja polttopuiksi ja aidaksiksi. Kylän lukuisalle pientaloasutukselle rimat ja pinnat olivat pääasiallisena polttopuuna.


  Jokivartta lukuunottamatta kylän maisemat olivat mäkisiä, jopa vuorisia. Suurimmat mäet olivat Haukkavuorenmäki, josta johtuu kylän nimi Haukkavaara, ja Kontionmäki sekä radan radan länsipuolella Linnanmäki jonkin matkan päässä aseman Linnavuoresta. Haukkavaaran Linnanmäessä on omituinen vuorenhalkeama, jota pitkin pikkupojat vaelsivat vuoren läpi suuren jännityksen vallassa peläten alituisesti, milloin ylhäällä olevat vuoren kivijärkäleet putoavat päälle. Luolassa on lisäksi monta pientä sivukäytävää.

  Suomen muinaislinnojen tutkija Hjalmar Appelgren mainitsee Haukkavaaran Linnanmäen yhtenä puolustukseen käytetyistä karjalaisista Linnavuorista. Tässä yhteydessä mainittakoon, että Asilassa, Kokkolanjoen suulla, joen eteläpuolella, on niityn reunassa 25 m korkea jyrkkäseinäinen kalliovuori, Linnavuori nimeltään, mikä on myös haljennut, niin että siinä on noin 90 m pitkä ja 10 m leveä pystyseinäinen sola. Tämän vuoren päältä Appelgren löysi kasoissa olevia kiviä, jotka nähtävästi ovat aikanaan tarkoitetut iskettäväksi vuorelle ryntäävien vihollisten niskaan. Lisäksi oli mullan seassa hiiltä jätteenä muinaisista nuotioista.


  Liikenneyhteyksien puolesta Haukkavaara oli edullisessa asemassa. Jo muinaisajoista lähtien Kokkolan joki oli elämän valtaväylä ja kalastuspaikka näille seuduille. Keväisin lohi- ja muut kalaparvet nousivat jokea ylös ja syksyllä ne kulkivat päinvastaiseen suuntaan etsimään talvisuojaa Laatokan syvyyksistä. Sahakosken patoaminen lopetti kuitenkin kalastuksen melkein kokonaan, mutta uittoväylänä joen merkitys oli edelleen suuri, sillä sitä pitkin uitettiin Parikkalasta, Ilmeeltä ja Hiitolan luoteisosista suunnattomat määrät tukkeja, pylväspuita, paperipuita ja halkoja. Vieläpä yksityiset Ivankosken, Mustolan sekä muiden kylien asukkaat uittivat kotitarvikepuita Kuoksjärven takaisilta Mustolan Peräsalon jokivarsilta virtaa alas. Puulauttojen päällä oli joskus myös heiniä.

  Talvella joen jää oli verraton rahtitie, jossa mäet eivät haitanneet. Oli tavallista, että metsästä tuotiin joen rantaan eli taivallettiin kolmekin pientä kuormaa, jotka sitten joen jäällä yhdistettiin yhdeksi suureksi kuormaksi ja vietiin sellaisenaan alavirtaan. Haukkavaaran rannassa ennen Sahakoskea suuri kuorma oli jälleen pienennettävä useammaksi kuormaksi, jotta pääsi joen penkereestä ylös kylän tielle ja kotiin.

  Asemalta kulki Haukkavaaran läpi suuri Kylätie Kuoksjärvelle, missä se haarautui Kurkijoelle ja Parikkalaan. Tämä tie oli kunnan tietä. Myöhemmin oikaistiin Sortavalasta ja Kurkijoelta tulevaa valtatietä siten, että sekin tuli kulkemaan Haukkavaaran kylän läpi Jokelan tilan poikki, mikä osaltaan vielä vilkastutti kylän liikenneyhtyksiä. On näet mainittava, että kylän läpi kulki myös Sortavalan ja Viipurin välinen rautatie, ja kylässä oli Haukkavaaran pysäkki, jolla matkustajajunat pysähtyivät. Soraa ei kylässä ollut, vaan sitä tuotiin Siisiönmäestä ja Raivattalasta, missä kunta oli varannut itselleen sora-alueet.


  Vanhastaan Haukkavaara oli maanviljelys- ja karjanhoitokylä muiden Hiitolan kylien tavoin, mutta edellä jo mainituista, isosta jaosta juontuneista syistä sekä siitä, että Haukkavaaraan tuli teollisuutta ja sen mukana paljon pienasutusta, minkä asuntotontit vähitellen veivät suuren osan kylän alueesta, kylä ei milloinkaan kohonnut monien muiden kylien tasolle peltoviljelyn eikä karjan tuotossa, vaan pysyi eräänlaisella keskitasolla siitä huolimatta, että siellä oli räitä verratain suuriakin taloja, kuten Ristolaisen tila Jokela sekä esim. Kemppisen tila. Antrean raakasokeritehtaan valmistuttua ehdittiin kyllä aloitaa jo sokerijuurikkaan viljelykin, mutta sota keskeytti sen alkuunsa.

  Haukkavaaralaisten karjanhoito oli ehkä enemmän lihan kuin maidon tuotantoon suuntautunut, sillä aseman tienoilla sekä itsessään Haukkavaarassakin kulutettiin lihaa paljon, joten lypsykarjan jalostuspuuhat jäivät jälkeen muun pitäjän tasosta. Hevoskasvatus oli kunniassa; siinä haukkavaaralaiset olivat tasaveroisia muiden hiitolalaisten kanssa levittämässä pitäjän hevosmainetta. Pohjanmaalla oli sanonta:

  "niin ajaa kuin hiitolalainen!"


  Haukkavaaran nostivat teollisuuspaikkakunnan maineeseen siellä aikanaan olleet sahalaitokset, jotka kuitenkin 1930-luvun lopulla olivat nukahtaneet kokonaan pois. Jokainen Haukkavaaralainen muistaa paikkakunnan suuret lautatarhat, joista vuosittain lastattiin vaunulasti toisensa jälkeen puutavaraa maailman markkinoille vietäväksi. Toinen lautatarha oli Ahlström Oy:n, ja lautatavara siihen tuotiin noin 7 km pituista kapearataista rataa pitkin Pekonlahden sahalta eli Pekonlahden ruukista, jonka sinne oli perustanut viipurilainen T. Tichanoffin kauppahuone jo 1865. Tukkeja tuotiin Pekonlahteen, paitsi Hiitolasta ja Ilmeeltä, myös muualta Laatokan rantamilta Pitkästärannasta asti.

  Lautatarhan työläisistä osa asui Haukkavaarassa, osa Pekonlahdessa. Tätä väliä työläisetkin kulkivat mainittua kapearaitaista rataa kulkeneella junalla, jossa oli pari henkilövaunuakin ja jonka vetureita nimitettiin "pässeiksi". Mutta Haukkavaarassa oli myös itsessään saha sekä sen lautatarha, jotka omisti Juselius Oy ja jolla oli toinen saha Virmoilla. Näille molemmille sahoille tuotiin tukit joko hevosrahteina tai uittoina Ilmeen, Hiitolansalon ja Parikkalan metsistä. Jonkin aikaa oli sahalaitos ennen sotaa myös kaupanhoitaja Juho Toivolalla Haukkavaarassa. Samoin oli siellä sodan aikana perustettu pilketehdas, Keski-Karjalan Osuusliikkeen kattotiilitehdas sekä P. Korvenojan ja SOK:n tiilitehtaat, sillä Kokkolanjoen varressa oli paksulti hyvää savea. SOK:n tiilitehdas oli Kuoksojalla, missä tehdasta varten oli ostettu Juho Kemppisen maatila maineen ja rakennuksineen.


  Kun työläisille tavan mukaan maksettiin tili joka toinen viikko alkoivat myös kauppiaat pitää tilipäivinä Haukkavaarassa tori- eli tilipäiviä, joten raha otettiin pois heti tuoreeltaan. Toripäiville saapui sekä myyjiä että ostajia myös muista kylistä, ja kauppa kävi kuin markkinoilla ainakin. Myös vakinaisia kauppapuoteja perustettiin ja muitakin yrittäjiä suutareista ja räätäleistä alkaen saapui paikkakunnalle.

  Asutus laajeni ja tiheni, joskin voittopuolisesti eräänlaisena mökkiläisasutuksena. Puutavaraliikkeen alkaessa perustettiin kylään ensimmäinen yksityinen kauppapuoti, jota sanottiin Anttosen kaupaksi. Sittemmin perusti Hiitolan Osuuskauppa samaan huoneistoon myymälän ja osti kiinteistön. Mutta Yleisen osuuskauppojen Liiton hajaannuttua SOK:ksi ja OTK:ksi avasi viimeksimainitun keskusliikkeen jäsen Keski-Karjalan Osuusliike Haukkavaaran pysäkin luona Ketolan talossa myymälän. SOK:n jäsenosuuskauppa otti nimekseen Hiitolan Maalaisten Osuuskauppa.

  Vielä miespolvi sitten Haukkavaarassakin tehtiin kaikki tarve-esineet puhdetöinä kotona. Samoin naiset kehräsivät rihmat ja villalangat, kutoivat kankaat ja ompelivat kaikki alusvaatteet, omat vaatteensa sekä lasten vaatteet kotona. Kotona tampattiin myös sarka ja parkittiin nahat. Talosta toiseen kiertelivät räätälit, Simo Kokko ja Heikki Viinanen, kävivät tekemässä miestan puvut. Talous- ja maanviljelystyöt tehtiin joka talossa omin voimin. Viljan leikkuuta varten oli usein talkoita, ja se leikattiin 1920-luvulle asti yleisesti sirpillä. Vain vähitellen siirryttiin niittämään viljaa viikatteella tai leikkaamaan koneella. Syy sirpin säilyttämiseen oli syvällä kansan tottumuksissa; sirpillä leikaten saatiin talteen kaikki tähkät, muilla välineillä niittäen jäi paljon pellolle.


  Kun Hiitolassa vanhaan karjalaiseen tapaan annettiin pojille nimet isän, sedän ja isoisän nimen mukaan, oli lopulta hankala tietää, mitä Simoa, Anttia, Pekkoa tai Mikkoa kulloinkin tarkoitettiin, kun sukunimi oli aina sama. Niinpä Antti Parkkali (Miko Antt) kertoo mm. lukuisista Haukkavaaran Parkkaleista, kuinka oli esimerkiksi Kontionmäen Parkkali ja Parkkalinmäen Parkkali. Parkkalinmäellä taas yksi Parkkali oli Punainen Parkkali syystä että talo oli maalattu punaiseksi. Lisäksi oli vielä Viinasenmäen Parkkali. Näiden sukunimiselvitysten jälkeen tuli etunimen vuoro, jolla lopullisesti päästiin oikeaan, tarkoitettuun yksilöön, kun mainittiin Taavetin Juho, ja Mikko, Antin Mikko tai Mikon Juho, tahi Simon Juho ja Simon Matti, kaikki Parkkaleita. Muita paikkakunnan vanhoja sukuja olivat Kemppinen (Kuoksojalla), Huuhka, Kojo, Ahokas, Nolvi, Onikki, Roininen, Ristolainen, Roiha ja Hämäläinen.

  Lisäksi on mainittava kylästä verraton tarinankertoja Jussi Litja. Litjasta on Haukkavaaralaisten keskuudessa vieläkin lukemattomia kaskuja, mutta suurin kaskujen kertoja oli hän itse. Niitä hän kertoili kylän tuvissa iltaisin, kunnes lähtiessään käski aina talon väen sänkyyn ja sammutti öljylampun. Litja oli kotoisin Antrean Koljolasta ja kiertänyt nuoruudessaan laajaa Venäjänmaata. Suuri ja komea mies kun oli joutui palvelemaan Venäjän keisarin henkikaartissa 3 vuotta. Tältä Venäjän kaudelta olivat myös enimmät hänen tarinoistaan.


  Haukkavaarassa oli yli 80 taloa (tiettävästi 84), joista maataloja oli 34 ja loput viitisenkymmentä olivat omakotitaloja tai liikerakennuksia. Maatiloja olivat Juho Ristolainen, Aleks Roiha, Pekka Hämäläinen, Iisakki Roininen, Matti Parkkali (Lastikan Matti), Emil Tuominen, Petter Terävä, Yrjö Huuhka, veljekset Kinnanen (ent. Luukas Parkkali), Toivo Kukkonen (ent. Jaakko Parkkali), Aleks Pajari, Antti Gröhn, Eino Kolkka, Juho Huuhka, Matti Huuhka (Mälkiin Matti), Roberg, Topias Onikki, Juho Nolvi, Pekka Kuronen, Juho Kemppinen, Toivo Parkkali, Juho Parkkali, Antti Parkkali, Jaakko Parkkali (Kontiimäe Joakko) Sulo Rouhiainen, Einari Kojo, Taavetti Sunikka, Juho Parkkali (Mikon Jussi), Mikko Parkkali (Antin Mikko), Matti Rouhiainen, Mikko Parkkali (Natta Mikko), Helena Toiviainen, Toivo Pelkonen ja Matti Parkkali (Rekon Matti). Muita taloja olivat Inkinen, Juho Litja, Juho Lankinen, Mikko Havukainen Juho Myllys, Pekka Koski, Maria Hämäläinen, Antti Taivassalo, Matti Tanninen, Anni Grohn, Väinö Roininen, Emil Niininen, Laukkanen, Keski-Karjalan Osuusliikkeen myymälä, Sipro Parkkali, Miikkulainen, Adam Tontti, Katri Luukkainen, radanvartijan talo Juho Kiuru (Luiha Jussi), Juoho Lankinen, pilketehdas, pysäkinhoitajan talo, Haukkavaaran pysäkkirakennus, Antti Järvinen, Heikki Montonen, Pekka Pitkänen, Juho Tontti, Juho Lankinen, Ruotsalainen, Sanna Holopainen, Oskar Lindqvist, Juho Bragge, Antti Härkönen, Hilma Turunen, Helena ja Helmi Tamminen, Korvenojan tiilitehdas, Asikainen, SOK:n salaojaputkitehdas, Iivar Valtonen, Airikainen, August Vepsäläinen, Hilma Aaltonen, Maria Tontti, Toivo Parkkali, Einari Salo, Toivo Salo, Johansson, Ikonen ja Muuhin.

  Pienissä, usein vain huoneen ja keittiön käsittävissä omakotitaloissa , joita aikanaan nimitettiin mökeiksi, vaihtuivat asukkaat usein, joten on mahdollista että joku aivan viimeinen asukas on jäänyt mainitsematta ja luettelossa on hänen edeltäjänsä.


  Ristolaisen talo oli tiettävästi kylän suurin. Sen tilusten pinta-ala oli yhteensä 103 ha, josta peltoa noin 46 ha. Tilan isäntä oli 1930-luvulla Juhana Ristolainen. Aikaisemmin tila kuului Hännilän kartanon maihin, ja sen raknnuksetkin oli rakennuttanut Hännilän myöhempi omistaja agranomi Brotherus, mutta myynyt paikan sittemmin Stepan Larikalle. Kun Larikka puolestaan muutti Lumivaaran Ihalaan, hän myi tilandsa Ristolaiselle 1928. Ristolaiset olivat kotoisin Kurkijoelta. Tilalla oli 4 hevosta, 12 lehmää, sonni sekä sikoja ja kanoja, ja siltä myytiin viljaa ja rehuja paikkakunnalle sekä maitoa Valiolle.

  Ristolaisten naapurina asui Aleks Roiha, joka oli muuttanut Unkolasta ja työskennellyt vuosia Pekonlahden sahalla. Hänen tiluksensa olivat pienemmät, joten talon miesväki teki talvisin rahtiakin aina Suojärvelle asti. Aleksilla oli tukinajossa apulaisenaan vanhin poikansa Aarne; nuorempi poika, Tauno oli Kauppa-apulaisena. Talo sijaitsi Kauniskumpu-nimisellä mäellä, ja kaunishan se paikka olikin. Ennen sotia oli Aleksin isäkin, harvapuheinen vanha Antti, vielä ansaitsemassa siten, että hän oli erään toisen naapurin, Topias Onikin, kanssa puimassa riuskalla Tistolaisen ruista. Onikki oli hyvin uskovainen, ja hän vakuutti Antti Roihalle, että jos usko on oikein vahva, niin sillä voi saada näihin ruislyhteisiin toiset jyvät. Silloin Antti sanoi:

  "usko sinä, minä puin!"

  Yritteliäitä ja kovia työntekijöitä ovat olleet myös Aleksi Roihan pojat: Aarne ja Tauno: he ovat kytännöllisesti katsoen tyhjästä alkaneina tällä hetkellä ravintola- ja agentuurialan suurliikemiehiä Helsingissä. Aarne Roiha omistaa mm. Finlandia-talon suuren ravintolan. Hän on lisäksi Pakistanin täkäläinen konsuli ja hiitolalaisen perinteen innokas vaalija. Hänestä on lähtöisin Hiitolan kylähistoriankin julkaisemisajatus samoin kun puuha Karjalan talon aikaansaamiseksi Helsinkiin. Puuhakkaana miehenä hän sai myös kesällä 1971 järjestetyksi itselleen matkan Hiitolaan ja Kurkijoelle, missä ennen häntä ovat sodan jälkeen saaneet käydä mm. sortavalaiset entinen kansanedustaja Juhani Leppälä ja agranomi Eino Murole, jotka kävivät paitsi Hiitolassa ja Kurkijoella, myös Lahdenpohjassa, Sortavalassa ja Kirjavalahdessa asti.


  Haukkavaaran kylän uskonnollinen elämä oli vanhastaan vilkas. Hiitolan kirkossa käytiin pyhäisin sekä hevosella että jalkaisin, vaikka matkaa oli kymmenkunta kilometriä. Samoin osallistui kylän koko väki lukukinkereihin, joita pappi ja lukkari kävivät joka vuosi pitämässä. Tällöin kuulusteltiin sekä nuoret että vanhat. Kylänvanhin vastaili puolestaan papin kysymyksiin, jotka koskettelivat kylän sekä hyveellistä että paheellista elämänmenoa. Pyhäkoulu toimi Haukkavaarassa kolmena eri piirinä opettajinaan mm. Mikko Parkkali (Anti Mikko), Katri Kojo,ja Ida Huuhka. Juho Ahokkaan talossa oli usein hartaushetkiä, ja hänet emäntineen mainitaan esimerkellisen hurskaina ja jokaista kohtaan ystävällisenä, Puhujia kävi Parikkalasta ja Uukuniemeltä asti, ja tupa oli silloin aina väkeä täynnä. Edellä jo mainittuja Topias Onikkia ja Juho Nolvia pidettiin myös syvästi uskonnollisina isäntinä. Asemalla sijaitsevassa Nuorten Kristillisen Yhdistyksen talossa käytiin myös Haukkavaarasta asti hartaustilaisuuksissa.


  Nuorison huvi- ja seuraelämään kuuluivat perheiltamat, öitsit ja tanssit. Perheiltamiksi sanottiin erilaisten seurojen järjestämiä tilaisuuksia. Tanssit olivat usein yhteiset kuoksjärveläisten kanssa, koska Haukkavaara ja Kuoksjärvi olivat kuin yhtä kylää. Öitsit kuuluivat erityisesti syksyiseen elämänmenoon, ja niitä saattoi olla monet samana syksynä, kun oli Haukkavaaran tyttöjen sekä poikien ja samoin Kuoksjärven tyttöjen sekä poikien öitsit.

  Öitsien järjestäjät ostivat keräämillään varoilla vesirinkeleitä ja teetä (sajua), joita tarjoiltiin muun ohjelman lomassa. Joskus tarjoiltiin myös riisipuuroa. Tarjoilun mukaan öitsit olivat joko rinkeli- tai huttuöitsit. Varat kerättiin yhdessä ja yhteisesti sen kulmakunnan tytöiltä tai pojilta sen mukaan, kuka killoinkin öitsit järjesti. Ohjelmana oli seurapelejä, piirileikkejä ja tanssia. Aseman tienoon ja Kuoksjärven seurojentaloilla käytiin myös iltamissa.

  Iltamat, öitsit, tanssit ja yöjalkareissut olivat nuorten tutustumistilaisuuksia, ja niistä oli aikanaan seurauksena, että tytöt siirtyivät naapuritaloihin ja naapurikyliin miniöiksi. Sattui myös sellaisia tapauksia, että talon tytär oli tutustunut johonkin kulkijapoikaan, jolla ei ollut tolkkua sen paremmin kodista kuin maatilastakaan. Silloin poika tuli tytön kotiin kotivävyksi. Näin hän sai talon, usein varakkaankin.

  Haukkavaarassa kerrotaan erääseen aikaan olleen neljä tällaista kotivävyä: Mikko, Matti, Kalle ja Juho; kaikki erilaisia miehiä. Mikko harrasteli kauppaa ja hevosmarkkinoita, joissa talo kului pian loppuun. Matti oli edellisen täysi vastakohta, tarkka talonpitäjä ja ahkera, joten talo yhä vain vaurastui. Kalle oli taas hyväntahtoinen sekä ihmisille että eläimille; hevostaakin hän mieluummin lihotti kuin ajoi. Hän ansaitsi vähän, mutta hän tyytyi myös vähään, ja kaikki hänestä pitivät. Juho oli taas vähäpuheinen ja sulkeutunut, ei puhellut paljon asioistaan. Hän hoiteli aikansa taloa, mutta myi sen sitten ja hävisi pois koko paikkakunnalta.


  Haukkavaaralaiseen kyläkuvaan kuuluivat aikanaan myös Mattien mylly ja Kana-Korhonen. Myllyn perustajina oli kolme Matti-nimistä isäntää ja yksi Simo, ja koska Matit olivat enemmistönä, nimittivät kyläläiset myllyä Mattien myllyksi. Se oli vesivoimalla pyörivä yhden kiviparin mylly, jossa viljanjauhatuksen ohella tehtiin myöskin päreitä.

  Kana-Korhoseksi nimitettiin kylän postinkantajaa Heikki Korhosta, joka kulki väsymättä ja kellontarkasti reittiään ja vanhan tavan mukaan puhalsi torveensa niiden talojen kohdalla, mistä odotettiin lähtevää postia. Kesät hän kulki lumen tuloon asti aina paljain jaloin. Kana-Korhosen nimen hän sai siitä, että hänen kotonaan Mustolan Peräkylässä, missä hänellä oli kuuluisa korsuasuntonsa, hoiteli kanoja. Korhosesta tulee vielä puhe Hömmön ja Mustolansalon yhteydessä. Hän oli myös ahkera lukumies, sillä hänen väitetään lukeneen kaikki sanoma- ja aikakauslehdet, joita hän kantoi postisalkussaan sekä kaiken muunkin, esim. kirjallisuuden, minkä sai vain käsiinsä.

  Kun Hiitola kerran julistettiin vesikauhun saastuttamaksi, hän palkkautui kunnan koirarankkuriksi. Tältä ajalta kerrotaan aivan vakavissaan ja tosiasioita mainiten, että myös koirat tiesivät hänen virka-asemansa, sillä kun Heikki tuli vastaan, koirat luikkivat tieltä metsään siksi ajaksi, kunnes Heikki oli kulkenut ohi, vaikkeivät ne muiden ihmisten vastaantullessa toimineet sillä tavoin. Heikki Korhonen oli myös innokas suojeluskuntamies. Vanhoilla päivillään hänellä oli jatkuvasti suojeluskuntapuku päällään. Suojeluskuntahiihtojen aikana hän oli vakituinen saunanlämmittäjä, jonka jokainen tunsi täysiparrasta ja erilaisista merkeistä, joita hänellä oli takin rintapieli täynnä.

  Päivitetty 31.5.2001