Hiitola-säätiö

  Teksti: Hiitola-Säätiö/Hallitus
  Toimittanut: Silja Iltanen/Raimo Hannukainen

  Säätiön perustaminen

  Suomen hallitus jätti eduskunnalle syksyllä 1947 esityksen laiksi Neuvostoliitolle pakkoluovutettujen lakkautettujen kuntien asioiden selvittämiseksi ja mahdollisten varojen järjestämiseksi. Hiitolan kunnan hoitokunta päätti kutsua julkisen kokouksen Poriin 28.6.1947. Tarkoituksena oli mitä ilmeisimmin järjestellä asiat niin, että mahdollisesti käyttöön jääneillä rahoilla voitaisiin tukea Hiitolaista kulttuuria ja evakkoon joutunutta väestöä. Kokouksen osanottajat päättivät perustaa säätiön. Neuvostoliiton kiellettyä luovutetun alueen nimien käyttämisen tuli säätiön nimeksi Hiisi-säätiö. Peruspääoma oli vanhaa rahaa 818 000 markkaa.

  Säätiölle laadittiin säännöt, jotka Oikeusministeriö hyväksyi 17.12.1947. Silloin säätiöt olivat oikeusministeriön valvonnan alaisuudessa. Säätiörekisteriin Hiitola-säätiö merkittiin 10.4.1948.

  Perustajista ja ensimmäisistä hallintohenkilöistä löytyy tietoja Kurkijoen kihlakunnan historiasta ja professori Leo Paukkusen kirjasta Hiitolaiset uusille asuinsijoille. Hiitolan internetsivuilta löytyy tietoa säätiön kustantamista kirjoista. Hiitolan pitäjäsivuilta voi myös tilata kaikkia kirjoja. Säätiö tukee edelleen kirjojen hintaa niin että ne ovat tilaajalle edullisia. Hintaan lisätään postituskulut.

  Säätiö tänään

  Vuonna 1947 hyväksytyt säännöt olivat voimassa vuoteen 1997 asti. 50-vuotisjuhlakokouksessa säännöt uusittiin vastaamaan nykyisiä tarpeita. Säätiön tarkoitusperiä ei kuitenkaan muutettu. Jo hieman aikaisemmin kaikkien säätiöiden valvonta oli siirretty patentti- ja rekisterihallitukselle. Valvonta muuttui merkittävällä tavalla tarkemmaksi. Sääntöjen uusimisen yhteydessä ehkä merkittävin muutos oli nimen muuttaminen Hiitola-säätiöksi.

  Säätiön asioita hoitaa ja toiminnasta vastaa ja sitä edustaa säätiön hallitus sekä valtuuskunta. Kaikkien hallintoon kuuluvien henkilöiden on oltava Hiitolassa vuonna 1939 henkikirjoitettuja henkilöitä tai heidän jälkeläisiään suoraan alenevassa polvessa.

  Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2015 toimii Markku Paukkunen (Luvia) ja varapuheenjohtajana Airi Helin (Pori). Muut hallituksen jäsenet ovat Marja Karvonen (Pori), Ulla Suontausta (Kankaanpää), Juhani Lukka (Ulvila) ja Silja Iltanen (Ulvila). Hallituksen sihteerinä ja säätiön asiamiehenä toimii Raimo Hannukainen. Valtuuskunnan puheenjohtajana on Kimmo Collander (Kirkkonummi), varapuheejohtajana Hanna Haukkala (Virrat), muut jäsenet ovat Katri Sildén (Ulvila), Matti Ahokas (Luvia), Arja Korventausta (Luvia, uusi), Kirsti Seppälä (Karkkila), Eero Lukka (Pori), Kyösti Mecklin (Pori), Jari Mynttinen (Fredrikstad, Norja), Milja Peltomaa (Pori), Harri Rajainmäki (Velkua) ja Martti Turkki (Nakkila).

  Stipendit

  Hiitola-säätiö jakaa stipendejä valmistumassa oleville hiitolaisjuurisille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaville opiskelijoille. Stipendiä voi hakea henkilö, jonka opiskelu on loppuvaiheessa ja joka valmistuu hakuvuoden aikana. Stipendi maksetaan henkilön valmistuttua, kun hän on toimittanut tutkintotodistuksen Hiitola-säätiölle.

  Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajalle myönnetään stipendinä 250 € ja tiedekorkeakoulun jatkotutkinnon suorittajalle (väitöskirja) 500 €. Hiitolaisuutta tai karjalaisuutta koskeva lopputyö voi kaksinkertaistaa stipendin loppusumman.

  Stipendihakemuksessa tulee olla:

  • henkilötiedot
  • opintojen suuntaus ja vaihe
  • jäsenyys hiitolaiseen järjestöön
  • pankkiyhteystiedot
  • vapaamuotoinen selvitys sukujuurista Hiitolassa
  • abstrakti lopputyöstä, jos hakee korotettua stipendiä

  Stipendien hakuaika ilmoitetaan vuosittain kohdassa stipendit. Huomioon otetaan postitse tai sähköpostitse hakuaikana toimitetut hakemukset. Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään. Postiosoite: Raimo Hannukainen, Hiitola-säätiö, Rannankatu 10, 38840 Niinisalo. Hakemuksiin liittyviin tiedusteluihin vastaa Hiitola-säätiön asiamies Raimo Hannukainen saatio@hiitola.fi . Puhelimitse ei ole mahdollista vastata tiedusteluihin.

  Hiitola-säätiön hallitus tekee päätöksen stipendeistä ja stipendinsaajille ilmoitetaan asiasta kirjeitse.

  Talous

  Säätiön taloutta on kuluneiden vuosien aikana hoidettu erittäin onnistuneesti. Säätiön peruspääoma on 33 638 Euroa (200 000 markkaa). Kaikki rahavarat on sijoitettu tuottavalla tavalla. Säätiöllä on pieni osakehuoneisto Porissa. Maaomaisuutta on Savitaipaleella oleva Niivala-niminen metsä.

  Virkistysleirit

  Muita tapahtumia Hiitolan pitäjäsivujen tapahtumakalenterissa!

  Säätiö on jo varsin pitkään järjestänyt varttuneen väen virkistysleirejä Kullaalla Silokallion leirikeskuksessa. Leiristä ilmoitetaan erikseen keväisin Karjala-lehdessä, Kurkijokelaisessa sekä Satakunnan kansassa.  Leirille voivat hakea kaikki hiitolaisjuuriset aikuiset iästä riippumatta. Leirin nykyien painopiste ja tarkoitus on toiminnan ja yhdessäolon kauttaa siirtää hiitolaista perinnettä seuraaville sukupolville. Hakemuksessa tulee olla nimi (myös tyttönimi), syntymäaika, hiitolaiset juuret ja kotikylä sekä nykyinen osoite. Osanottajille ilmoitetaan asiasta kirjeellä.

  Kirjalliset vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen: Hiitola-säätiö, Raimo Hannukainen, Rannankatu 10, 38840 Niinisalo tai sähköpostilla: saatio@hiitola.fi .

  Säätiöllä on tarkoitus monipuolistaa ja uudistaa leiritoimintaa järjestämällä lyhyempiä leirejä esim. eri sukupolvien välisinä. Leirejä voidaan järjestää tiettyjen teemojen, esim. kirjallisuuden, musiikin tai sukututkimuksen ympärillä. Syyskuussa 2009 järjestettiin ensimmäinen viikonloppuleiri aikuisille, Juuret Hiitolassa - teemana kirjallisuus ja musiikki.

  Hiitolan Pitäjäjuhlat Porissa

  Lisätietoja pitäjäjuhlista perinnesivulla ja tapahtumakalenterissa.

  Hiitolaisten kirjoituksia kaivataan

  Säätiö odottaa teiltä kirjoituksia evakkoon lähdöstä, sopeutumisesta uusiin oloihin, hiitolaisuuden merkityksestä ja kaikesta muusta mikä teitä itseänne kiinnostaa. Jos suinkin on mahdollista teksti voisi olla omalla kotimurteella kirjoitettua. Kirjoitukset voi lähettää osoitteeseen: Raimo Hannukainen, Hiitola-säätiö, saatio@hiitola.fi .

  Tapahtumista ilmoittaminen

  Edelläkerrotuista tapahtumista ilmoitetaan Satakunnan Kansassa, Karjalassa ja Kurkijokelaisessa sekä Hiitolan www-sivuilla. Kurkijokelainen-lehteen otetaan mielellään hiitolaisten kirjoituksia. Aiheet saa jokainen valita oman mieltymyksensä mukaisesti.

  Katso myös muut tapahtumat tapahtumakalenterista!


  HIITOLA-SÄÄTIÖ nimisen säätiön säännöt

   

  Säätiön nimi ja kotipaikka

  1 § Säätiön nimi on Hiitola-säätiö ja kotipaikka Pori.

  Tarkoitus

  2 § Säätiöntarkoituksena on vaalia entisen Hiitolan kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä keskuudessa karjalaista yhteishenkeä ja kulttuuria sekä tukea heidän henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiään.

  Tarkoituksen toteuttaminen

  3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja sekä harjoittamalla tiedotus- ja virkistystoimintaa. Avustuksia ja apurahoja voidaan myöntää Hiitolan kunnassa vuonna 1939 henkikirjoitetulle henkilölle sekä tällaisen henkilön jälkeläisille. Avustuksia voidaan myöntää myös yhteisöille, jotka edistävät ja toteuttavat säätiön tarkoituksia.

  Peruspääoma

  4 § Säätiön peruspääoma on kaksisataatuhatta (200 000) markkaa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

  Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuutta muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

  Hallitus

  5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä, joista kaksi on erovuorossa vuosittain.

  Säätiön hallituksen jäsenet valitsee säätiön valtuuskunta. Jäsenen on oltava Hiitolan kunnassa vuonna 1939 henkikirjoitettu henkilö tai hänen jälkeläisensä.

  Mikäli valintayhteisö ei ole kesäkuun 1. päivään mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa näiden jäsenten valinnan säätiön hallitus.

  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

  Hallitus valitsee säätiölle sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallituksen kokous

  6 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

  Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

  Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

  Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten palkkio

  7 § hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

  Valtuuskunta

  8 § Säätiön asioita valvoo säätiön valtuuskunta, johon kuuluu kaksitoista jäsentä. Jäseneksi valitun tulee olla Hiitolan kunnassa vuonna 1939 henkikirjoitettu henkilö tai hänen jälkeläisensä.

  Henkilön tultua pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä valitsee valtuuskunta hänen tilalleen uuden jäsenen.

  Valtuuskunta kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä valtuuskunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta..

  Kutsu valtuuskunnan kokouksiin toimitetaan kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään 14 päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot valtuuskunnan jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

  Muita kokouksia pidetään, milloin puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai valtuuskunnan enemmistö sitä vaatii.

  Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.

  Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

  Valtuuskunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

  Valtuuskunnan kokous

  9 § Valtuuskunnan vuosikokouksessa on;

  valittava valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,

  • valittava uudet jäsenet valtuuskuntaan estyneiden tilalle,
  • valittava vuosittain kaksi jäsentä säätiön hallitukseen erovuoroisten tilalle
  • päätettävä säätiön kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myynnistä,
  • vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
  • vahvistettava hallituksen talousarvio kulumassa olevalle vuodelle,
  • päätettävä muista kokouskutsussa mainituista asioista,
  • valittava yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies

  Säätiön nimen kirjoittaminen

  10 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

  Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

  Tilikausi ja tilintarkastus

  11 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava tilintarkastajille helmikuun kuluessa.

  Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

  12 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittely sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

  Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viipymättä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

  Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

  13 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kymmenen valtuuskunnan jäsentä sitä kannattaa.
  Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

  Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa yhteydessä.

  14 § Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön valtuuskunnan päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.